תקנון האתר 

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת שימוש באתר "psychometric.co.il". תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך ("המשתמש") לבין "psychometric.co.il" ("האתר"). התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.        

  •          השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. 
  •            האתר רשאי להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר לרבות תכנים, עיצוב ומראה, וכן את תנאי השימוש באתר, מבלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר וייכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר. 
  •            האתר אינו מתחייב על כך שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל האתר או בשרתי התקשורת. 
  •            האתר לא יהא אחראי לנזקים או הפסדים כלשהם, ישירים או עקיפים, אשר יגרמו לך ו/או לצד ג' כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו, או כתוצאה מחוסר היכולת להשתמש בו או בתכניו. בשימושך באתר זה, הנך מצהיר ומסכים כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שתעשה באתר זה. 
  •          באתר מופיעות פרסומות ומודעות מסחריות. האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות והפרסומים המסחריים אשר יפורסמו באתר. פרסום המודעות והפרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. האתר אינו צד לשום עסקה שנערכת בין המשתמשים באתר לבין הגופים המפרסמים בו את שירותיהם ומוצריהם. 
  •            באתר מופיעים קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים. האתר אינו מתחייב שכל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מהווה אישור כי המידע באתר זה מהימן, עדכני ו/או מומלץ בכל דרך שהיא על ידי האתר. האתר אינו אחראי לכל נזק, ישיר ו/או עקיף שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. 
  •           לתשומת לבך: אתר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל סימני המסחר, הטקסטים ודגמי הלוגו המופיעים בו הם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לתרגם או לערוך מחדש את החומר המוצג באתר או קטעים מתוכו, לרבות התוכנות הכלולות בו בשום צורה שהיא ובשום אמצעים שהם, מכאניים או אלקטרוניים, לרבות צילום או הקלטה, וכן אין ללמד על פיו, בחלקו או בשלמותו, בשום בית-ספר, מכון או קורס, בלי הסכמה בכתב ומראש מהאתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, להזיז, להוסיף או להחסיר חלקים מן האתר מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. סימני המסחר של המפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. 
  •           האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע, וכן ליצירת קשר עמך במידת הצורך.  האתר לא יעביר מידע אשר עלול לזהותך באופן אישי לצד שלישי ללא הסכמתך. 
  •           האתר רשאי להפסיק את שימושך באתר באם תפר מי מתנאי שימוש אלה. הנך מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת מי מתנאי שימוש אלה. 
  •           על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.  מוסכם כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר זה יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, ולו תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך הנובע מהסכם זה או מהפרתו.
ספר לחבר
אימייל הנמען
אימייל השולח
פסיכומטרי
פסיכומטרי - מאמרים
פסיכומטרי - קורס פסיכומטרי
פסיכומטרי - מידע כללי
פסיכומטרי - תרגול
פסיכומטרי - עזרים
סקר מהיר
מהו היום העדיף עליך ללימודי פסיכומטרי ?